Informacje ogólne

O NAS

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód (LOReW) prowadzi badania i oferuje usługi w zakresie:

 • Monitoring jakości chemicznej i limnologiczno-mikrobiologicznej wód powierzchniowych
 • Zagrożenia biologiczne jakości wód jeziornych (toksyczne zakwity cyanobakterii, mikroorganizmy patogenne)
 • Ocena tempa eutrofizacji jezior (w szczególności Wielkich Jezior Mazurskich) oraz innych zbiorników wodnych
 • Wpływ gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jezior na zagrożenia jakości wód jeziornych
 • Efektywność oczyszczalni ścieków i zagrożenia eutrofizacyjne związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do wód jeziornych
 • Bioremediacja i rekultywacja zbiorników wodnych
 • Ekspertyzy i doradztwo środowiskowe
 • Staże, praktyki zawodowe, kursy, warsztaty, konferencje

WYKONUJEMY

W oparciu o profesjonalne doświadczenie pracowników oraz posiadaną nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz infrastrukturę badawczo-analityczną wykonujemy w próbkach wody:

 • Pobór próbek wody i osadów dennych oraz pomiary ciągłe i punktowe in situ właściwości toni wodnej (temperatura, tlen, przewodnictwo, pH, mętność, autofluorescencja materii organicznej, chlorofil)
 • Analizy chemiczne stężenia: biogenów C, N i P, chlorofilua, węgla organicznego, BZT5, CHZT, utlenialność
 • Analizy mikrobiologiczne (liczebność i biomasa bakterii, aktywność enzymatyczna, aktywność metaboliczna, różnorodność genetyczna i fizjologiczna)
 • Oznaczanie stężenia toksyn (mikrocystyny) cyanobakterii
 • Oznaczanie respiracji planktonu
 • Analiza fitoplanktonu (ze szczególnym uwzględnieniem cyanobakterii) i protozooplanktonu

KONTAKT
Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst (opiekun LOReW)
Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód CNBCh UW
Ul. Miecznikowa 1 (budynek A, pokój 413)
02-096 Warszawa
Tel./Fax: +4822 554 1413
Email: chrost@biol.uw.edu.pl

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl