Zespół badawczy

Limnologiczno-mikrobiologiczny monitoring ekologicznej jakości wód, funkcjonowanie ekosystemów jeziornych, toksyczne zakwity fitoplanktonu, ochrona i bioremediacja zbiorników wodnych.

Kierownik zespołu:
prof. dr hab. Ryszard J. Chróst

Specjalność:

ekologia i ekofizjologia mikroorganizmów planktonowych, bioróżnorodność molekularna i funkcjonalna mikroorganizmów, aktywność enzymatyczna planktonu, produkcja pierwotna fitoplanktonu, biomasa i aktywność bakterii, rola bakterii w procesach degradacji materii organicznej, pętla mikrobiologiczna, fizyko-chemiczny in situ monitoring wód, ekologiczna ocena i analiza zagrożeń funkcjonowania ekosystemów jeziornych, kontrola i przeciwdziałanie eutrofizacji systemu Wielkich Jezior Mazurskich, rekultywacja i bioremediacja zbiorników wodnych.

chrost@biol.uw.edu.pl
tel/fax:+ 48 22 554 1413

 

Członkowie zespołu

dr hab. Waldemar Siuda, adiunkt

Specjalność:

rola mikroorganizmów w krążeniu fosforu w wodach, analiza biogenów (C, N, P), aktywność enzymatyczna mikroorganizmów, monitoring jakości chemicznej i mikrobiologicznej wód oraz ocena tempa eutrofizacji jezior, gospodarka wodno-ściekowa w zlewni jezior a zagrożenia jakości wód jeziornych, efektywność oczyszczania ścieków a zagrożenia eutrofizacyjne związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do wód jeziornych, ewolucja stanu troficznego kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich.

w.siuda@@biol.uw.edu.pl
tel.+ 48 22 554 1412

 

dr Iwona Jasser, adiunkt

Specjalność:

ekologia cyanobakterii, geny markerowe cyanotoksyn, autotroficzny pikoplankton jeziorny, jeziora humusowe, toksyczne zakwity fitoplanktonu, planktonowe sieci troficzne.

jasser.iwona@biol.uw.edu.pl
tel.+ 48 22 554 1444

 

dr Bartosz Kiersztyn, adiunkt

Specjalność:

bioróżnorodność funkcjonalna i strukturalna mikroorganizmów, biofilmy w jeziorach,  relacje pomiędzy mikroorganizmami swobodnie pływającymi a osiadłymi, techniki obrazowania umożliwiające detekcję grup taksonomicznych organizmów prokariotycznych, procesy enzymatycznej degradacji materii organicznej in situ, techniki molekularne w ekologii mikroorganizmów wodnych.

kiersztyn@biol.uw.edu.pl
tel.+ 48 22 554 1412

 

mgr Aleksandra Bukowska, doktorant

Specjalność:

geny markerowe cyanotoksyn, ekologia cyanobakterii, toksyczne zakwity fitoplanktonu, toksyny cyanobakterii, degradacja mikrocystyn, techniki molekularne w ekologii mikroorganizmów.


a.bukowska@biol.uw.edu.pl
tel.+ 48 22 554 1415

 

mgr Katarzyna Jakubiec, doktorant

Specjalność:

aktywność i biomasa komponentów pętli mikrobiologicznej w jeziorach, produkcja wtórna bakterii, aktywność metaboliczna bakterii, zastosowanie metod biologii molekularnej w ekologii, ekofizjologii i bioróżnorodności mikroorganizmów wodnych.


k.jakubiec@biol.uw.edu.pl
tel.+ 48 22 554 1415

 

mgr Tomasz Kaliński, doktorant

Specjalność:

Produkcja pierwotna fitoplanktonu, respiracja planktonu, analiza biogenów i rozpuszczonego węgla organicznego, mikrobiologiczna degradacja materii organicznej, eutrofizacja jezior.

t.kalinski@biol.uw.edu.pl
tel.+ 48 22 554 1415


2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl