Spotkania Komitetu Sterującego

7 lutego 2013 r.

Spotkanie przedstawicieli KS z przedstawicielami MNiSW dotyczące zasad i możliwości aplikowania

Centrum do projektu "Mapy Drogowej"

21 stycznia 2013 r.

Program spotkania:

1. Omówienie spraw związanych zasiedlaniem i funkcjonowaniem budynku:

- przeprowadzki grup badawczych

- usterki w pomieszczeniach przyypisanych do poszczególnych grup

2. Omówienie sposobów sporządzania sprawozdań związanych z użytkowaniem nowych sprzętów i aparatury dla celów audytowych projektu.

3. Kwiestie zagospodarowania powierzchni z II etapu projektu.

4. Omówienie sprawy przystąpienia do projektu "Mapy Drogowej".

5. Zakup urządzeń biurowych z funduszy projektu oraz zasadu ich użytkowania.

13 grudnia 2012 r.

Program spotkania:

1. Omówienie spraw związanych z obsługą finansowo-administracyjną CNBCh w tym:

- mechanizm rozliczania grantów realizowanych w Centrum

2. Procedury związane z przystosowywaniem laboratoriów do funkcjonowania.

 

22 listodada 2012 r.

Program spotkania:

1. Omówienie spraw zwiazanych z przeprowadzką grup badawczych do nowego budynku i opłaty za pomieszczenia

2. Omówienie spraw zwiazanych z funkcjonowaniem CNBCh

3. Omówienie stanu przetargów na meble laboratoryjne oraz organizacj pozostałych planowanych przetargów

4. Sprawy obiegu dokumentów

5. Zakres działalności KS w najbliższym roku

4 października 2012 r.

Program spotkania:

1. Przedstawienie nowych pracowników Centrum oraz ich zakresu obowiązków Komitetowi Sterujacemu

2. Omówienie kosztów utrzymania budynku

3. Omówienie zadań do realizacji przez Komitet Sterujacy podczas II etapu projektu.

29 sierpnia 2012 r.

Spotkanie odbyło się w rozszerzonym gronie, uczestniczyli członkowie KS, Dziekani Wydziałów Chemii i Biologi oraz Rektor Profesor Marcin Pałys

Program spotkania:

1. Prezentacja Pana Piotra Ostręgi - Prezesa firmy Perlan Technologies, członka Business Center Club. Pan Ostręga zaprezentował możliwości związane z tworzeniem klastrów biznes - nauka pod kątem Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy dowiedzieli się o wartościach jakie tego typu działania przynoszą jednostkom badawczo-naukowym.

2. Prezentacja Agnieszki Żórawińskiej dotycząca identyfikacji wizualnej (księgi znaku) Centrum oraz działań związanych z modyfikacją strony www.cent3.uw.edu.pl

3. Omówienie spraw bieżących w projekcie, między innymi sytuacji związanej z przsunięciem terminu oddania do eksploatacji budynku Centrum.

4. Omówienie zmian personalnych w składzie Komitetu Sterującego.

21 czerwca 2012 r.

Program spotkania:

1. Omówienie spraw bieżacych zwiazanych z przbiegiem projektu

2. Podsumowanie działań KS w roku akademickim 2011/2012.

14 marca 2012 r.

Program spotkania:

Omówienie spraw bieżących wiązanych z przebiegiem projektu.

22 lutego 2012 r.

Program spotkania:

1. Omówienie odpowiedzi na list do Pani Prof. M.Doligalskiej - Dyrektora Instytutu Zoologii Wydziału Biologii
2. Dyskusja nad listą lokatorów Centrum
3. Dyskusja nt. powołania kadry zarządzającej Centrum
4. Dyskusja nt. działań związanych z przygotowaniem Centrum do inauguracji.

9 grudnia 2011 r.

Program spotkania:

 1. Ustalenie kalendarium dalszych prac Komitetu
 2. Omówienie wizyty w firmie Adamed

28 listopada 2011 r.

Program spotkania:

 1. Praca nad poprawkami w projekcie regulaminu Centrum.

20 października 2011 r.

Program spotkania:

 1. Wizyta na budowie Biol-Chem. Podsumowanie stanu prac budowlanych
 2. Omówienie zagadnień związanych z zakończeniem I etapu budowy.
 3. Dyskusja nt. propozycji współpracy ze strony organizacji zewnętrznych (jednostek naukowych, przedsiębiorstw) – zasady, oczekiwania, itp.

13  października 2011 r.

Program spotkania:

 1. Omówienie aktualnego stanu budowy CENT III , kwestii związanych z zasiedlaniem nowego budynku.
 2. Przygotowanie aplikacji do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych (cd.)
 3. Dyskusja nad regulaminem Biol-Chem (cd.)
 4. Kwestie związane z promocją centrum.

7 lipca 2011 r.

Program spotkania:

 1. Dyskusja nad projektem Regulaminu Biol-Chem.
 2. Omówienie Spraw bieżących.

20 czerwca 2011 r.

Program spotkania:

 1. Spraw związanych z wyposażeniem powstającego budynku w infrastrukturę informatyczną
 2. Usprawinienie obiegu dokumentów projektowych
 3. Kolejne działania promocyjne
 4. Sprawa wniosku o uwzględnienie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na liście instytucji i ośrodków  badawczych wpisanych do projektu Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

6 czerwca 2011 r. Rektor, Dziekani oraz Komitet Sterujący z wizytą studyjną w Finlandii.
Informacje o wizycie: http://www.cent3.uw.edu.pl/news/show/id=7

20 maja 2011 r.

Program spotkania:

 1. Omówienie kwestii wyposażenia budynku Biol-Chem w infrastrukturę informatyczną.
 2. Dyskusja nt. sposobów usprawnienia obiegu informacji i dokumentów w ramach projektu.
 3. Realizacja działań promocyjnych
 4. Omówienie stanu prac nad przygotowaniem wniosku do Mapy Drogowej.

18 kwietnia 2011 r.

Program spotkania:

 1. Omówienie kwestii związanych z procedurą akredytacji laboratoriów Biol-Chem.
 2. Dyskusja nt. przygotowania aplikacji do polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych.

21 marca 2011 r.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie prac nad przygotowaniem uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty Biol-Chem (uroczystość 30.03.2011)
 2. Sprawy bieżące.

28 lutego 2011 r.

Program spotkania:

 1. Przygotowanie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty Centrum a)Uzgodnienia z przedstawicielami Biura Promocji UW
  b)  Podział zadań związanych z przebiegiem uroczystości.
 2. Prace (cd.) nad strukturą i zawartością strony internetowej projektu CENT III.

31 stycznia 2011 r.

Program spotkania:

 1. Dyskusja nad terminem i programem uroczystości wmurowania kamienia węgielnego Biol_Chem.
 2. Strona internetowa - aktualny stan.
 3. Dyskusja nad aktualizacją  budżetu dotyczącego promocji i szkoleń.

13 stycznia 2011 r.

Program spotkania:

 1. Przedstawienie zasad realizacji projektu oraz funkcjonowania Biol-Chem zespołom dziekańskim Wydziałów Biologii i Chemii.
 2. Dyskusja

22-24 października 2010 r. odbyła się sesja wyjazdowa Komitetu Sterującego do Urwitałtu.

Program spotkania:

I) 22-24 października 2010 r. - Szkolenie dla członków Komitetu Sterującego pt: „Strategia i możliwości realizacji działań promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Cent III) – Kampus Ochota”, przeprowadzone przez A. Żórawińską
II) 24 października 2010 r. – posiedzenie Komitetu - omawiane zagadnienia:
1)Stan realizacji projektu, dotychczasowe dokonania, detekcja zagadnień trudnych, zgłaszane uwagi.
2)Zagadnienia budowlane – budowa Centrum.
3)Funkcjonowanie centrum: zarządzanie infrastrukturą i zasobami a realizacja projektów naukowych..
4)Zapewnienie trwałości centrum: finansowanie działania, odtwarzanie zasobów, finansowanie nowych zasobów, utrzymanie wiodącej i innowacyjnej roli w perspektywie następnych 10-15 lat (operowanie w skali europejskiej).
5)Program Naukowy – kształtowanie, pozyskiwanie/rozwijanie projektów, dostosowanie projektów do istniejącej infrastruktury czy infrastruktury do projektów?
6)Zatrudnianie na potrzeby centrum: personel podstawowy, liderzy projektów, administracja
7) Komercjalizacja wyników, współpraca z UOTT.
8)Wyposażenie centrum i plany zakupów.
9)Zasady i mechanizmy obiegu informacji (KS, osoby zaangażowane w projekt, środowiska obu wydziałów, potencjalni zainteresowani z zewnątrz).
10) Faza realizacji projektu.
11) Działania promocyjne (w tym ustalenia dotyczące strony www projektu).
12) Szkolenia w ramach projektu.
13) Management projektu – przepływ informacji.
14) Relacje CENTI – CENTIII . Perspektywy  współpracy pomiędzy dwoma wielkimi projektami Uniwersytetu Warszawskiego CENT III (POIG) oraz CENT I CENT II (POIŚ).
15) Akredytacja laboratoriów CENT III.

1 lipca 2010 r.

Program spotkania:

 1. Omówienie wymogów wobec kierownika projektu (na podst. przygotowanego ogłoszenia)
 2. Przedstawienie przez p. A. Dobrowolską – Kierowniczkę Biura Projektów Strukturalnych, stanu przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 3. Dyskusja nt. szkoleń w zakresie certyfikacji laboratoriów CENTIII
 4. Uzgodnienia w zakresie promocji projektu (strona internetowa)

28 maja 2010 r.

Program spotkania:

 1. Omówienie prac nad zmianami w CBA oraz roli firmy Ernst&Young, która zostanie włączona w przygotowanie nowej wersji Studium Wykonalności (w zakresie analizy finansowej).
 2. Dyskusja nt.:
  a)wyboru kierownika projektu i przygotowania ogłoszenia we współpracy z Biurem Wspomagania Rozwoju UW.
  b)zmian do projektu wykonawczego budynku CENTIII
  c)zasad współpracy bieżącej z Pełnomocnikiem Rektora UW ds. Inwestycji
 3. Omówienie głównych założeń promowania centrum oraz struktury i zawartości strony www.    projektu z p.  A. Żórawińską, która będzie pełniła w projekcie funkcję specjalistki ds. informacji i promocji.

23 kwietnia 2010 r.

Program spotkania:

1. Omówienie stanu przygotowania Studium Wykonalności i Wniosku o potwierdzenie wkładu UE
2. Dyskusja nt. harmonizacji terminów realizacji zadań budowlanych i zakupu aparatury naukowej, organizacji przetargów (wcześniejsze doświadczenia UW, możliwe powody opóźnienia i wydłużenia procedur przetargowych).
3. Omówienie kwestii:
- uzgodnień budowlanych dla II etapu budowy.
- zatrudnienia projekcie nowych pracowników
- realizacji działań promocyjnych  (struktura i zawartość strony www, przeprowadzenie konkursu   sondażu rynkowego na wybór wykonawcy strony, tablice informacyjne wewnętrzne w budynkach wydziałów, propozycje logo centrum, oznakowanie zgodnie z wymogami dokumentacji i wszelkich materiałów finansowanych przez CENTIII).
- realizacji działań związanych z procesem akredytacji laboratoriów badawczych.

16 kwietnia 2010 r.

Program spotkania:

1.Omówienie stanu przygotowania projektu budowlanego, wykonawczego dla II etapu budowy w obecności:
p. M. Romanowskiej – Przedstawicielki Biura Projektowego
p. J. Dzięgielewskiego - Pełnomocnika Rektora ds. Inwestycji
p. W. Czyżowskiego – Z-cy Kanclerza ds. Technicznych
2. Dyskusja nt.:
a)wzorów kart technologicznych dla uzgodnień projektu wykonawczego II etapu
b) cen robót budowlanych w ofercie dla CENT III pod kątem możliwości wykorzystania środków
finansowych w projekcie.
3.Uzgodnienie terminarza przygotowania projektu wykonawczego.

30 marca2010 r.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie stanu prac nad przygotowaniem Studium Wykonalności i wniosku do Komisji Europejskiej o potwierdzenie wkładu finansowego UE.
 2. Przedstawienie przez Panią A. Dobrowolską – Kierowniczkę Biura Projektów Strukturalnych, form i zasad prawnych rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych  oraz zatrudniania nowych pracowników w ramach projektu CENT III.
 3. Uzgodnienie w kwestii zatrudnienia nowych pracowników do realizacji zadań związanych z procesem certyfikacji laboratoriów w ramach projektu oraz pracownika ds. informacji i promocji.

18 marca 2010 r.

Program spotkania:

 1. Prace (cd.) nad uzupełnieniami/poprawkami w Studium Wykonalności.
 2. Dyskusja nad przesłanymi przez A. Kozierkiewicza-eksperta JASPERS, Wnioskami z Interuption letter w sprawie projektu Clean Coal Technology Centre w odniesiemy do aplikacji CENT III ,przede wszystkim w zakresie analizy finansowej projektu.
  I) Analiza zapisów w Studium Wykonalności i opisu projektu we wniosku do KE w obszarach:
  - zapotrzebowania na „produkty” Biol-Chem w przemyśle,
  - współpracy centrum z innymi dużymi infrastrukturami badawczymi w Europie (ESFRI Roadmap)
  - struktury nowoczesnego i efektywnego zarządzania centrum,
  - promocji młodych naukowców
  - analizy społeczno-ekonomicznej i finansowej
  - korzyści ekonomicznych i finansowych.
  II. Ostateczne uzgodnienie struktury wiodących tematyk badawczych w ramach projektu:
  - Alternatywne źródła energii
  - Ochrona Środowiska
  - Nowe materiały biologicznie aktywne.

19 lutego 2010 r.

Program spotkania:

 1. Dyskusja nad schematem zarządzania Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych
 2. Omówienie zasad prezentacji CENTIII we wniosku do Komisji Europejskiej (na przykładzie  wrocławskiego EIT)
 3. Prace (cd.) nad uzupełnieniami/poprawkami w Studium Wykonalności – przygotowanie danych dla Biura Projektów Strukturalnych (dane liczbowe o wydziałach, wykazy aparatury, itp.).

28 stycznia 2010 r.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie spotkania informacyjnego dla pracowników Wydziału Biologii i Wydziału Chemii, które odbyło się 22 stycznia 2010 r. na Wydziale Biologii UW
 2. Omówienie szczegółowych zasad współpracy naukowców Wydziałów Biologii i Chemii z JASPERS zakresie dopracowania efektów ekonomicznych planowanego programu badań (na potrzeby analizy CBA zawartej w Studium  Wykonalności).
 3. Omówienie ramowego programu szkoleń dla kadry naukowo- badawczej w zakresie transferu wiedzy do gospodarki.
 4. Omówienie stanu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie strony internetowej projektu.
 5. Dyskusja nt. rozpoczęcia procedury uzyskania akredytacji dla laboratoriów CENT III, zgodnie z zapisami w harmonogramie rzeczowo-finansowymi i Studium Wykonalności projektu.
 6. Przygotowanie ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo-finansowego w części dot. wykazu aparatury.
 7. Promocja projektu – przygotowanie materiałów informacyjnych, które będą prezentowane w  siedzibach obydwóch wydziałów (bandery, makiety, plakaty).
 8. Zasady współpracy z Biurem Projektów Strukturalnych UW cd.

15 stycznia 2010 r.

Program spotkania:

1. Spotkanie z Panem Adamem Kozierkiewiczem – ekspertem JASPERS, omówiono założenia prezentacji
grup badawczych Biol-Chem w Studium Wykonalności  CENT III,
2. wybór i przygotowanie grup badawczych do analizy CBA  (Cost-Benefit Analysis), sporządzanej
przezfirmę Ernst&Young we współpracy z JASPERS na potrzeby Studium Wykonalności.
Kolejnym punktem było zatwierdzenie programu spotkania informacyjnego władz Wydziałów Biologii i
Chemii, członków Komitetu Sterującego z naukowcami – pracownikami wydziałów, zaplanowanego
na 22 stycznia 2010 r.

11 stycznia 2010 r.

Program spotkania

Spotkanie z Panem Adamem Kozierkiewiczem – ekspertem JASPERS nt.m.in :struktury zarządzania centrum w zakresie transferu technologii i współpracy z przedsiębiorstwami (przekazanie zadań Uniwersyteckiemu Ośrodkowi Transferu Technologii, rola Centrum Eksperckiego);  opisów aparatury planowanej do zakupu w projekcie i pakietowania sprzętu do przetargów (włączenie Działu Zamówień Publicznych UW).

28 grudnia 2009 r

Program spotkania:

 1. Prace nad wnioskiem do Komisji Europejskiej o potwierdzenie wkładu finansowego UE oraz poprawkami do Studium Wykonalności  cd.
 2. Dyskusja nt. struktury zarządzania Centrum po jego uruchomieniu; status jednostki (wydziałowa i uniwersytecka, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, źródła finansowania centrum) – cd.
 3. Ustalenie terminarza prac nad poprawkami do Studium Wykonalności i wnioskiem do Komisji Europejskiej o potwierdzenie wkładu finansowego UE.
 4. Omówienie programu spotkania informacyjnego władz Wydziałów Biologii i Chemii, członków Komitetu Sterującego z pracownikami wydziałów, zaplanowanego na 22 stycznia 2010 r.
 5. Prezentacja postępów w realizacji projektu CENT III  przez Panią A. Dobrowolską, Kierowniczkę Biura Projektów Strukturalnych UW.

11 grudnia 2009 r.

Program spotkania:

 1. Prace nad wnioskiem do Komisji Europejskiej o potwierdzenie wkładu finansowego UE.
 2. Dyskusja nt. uwag JASPERS  zawartych w drafcie Completion Note (uzupełnienia/poprawki do SW, opis programu badawczego Biol-Chem, analiza społ - ekon., rezultaty projektu)
 3. Dyskusja nt. struktury zarządzania Centrum po jego uruchomieniu:
  1) Zarządzanie Centrum – w gestii dziekanów obydwóch wydziałów,
  2) Zarządzanie budynkiem (administracja),
  3) Mobilność grup badawczych a dostęp do aparatury i jej wykorzystanie,
  4) Źródła pozyskiwania środków na funkcjonowanie Centrum.
 4. Promocja projektu (opracowanie logotypu, przygotowanie materiałów informacyjnych, strony www.).
 5. Dyskusja nt. przygotowania planu szkoleń i wizyt studyjnych w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą.

27 listopada 2009 r.

Program spotkania:

 1. Opracowanie opisu projektu infrastrukturalnego w ramach ESFRI (European Strategic Forum on Research Infrastructures).
 2. Zatwierdzenie w drodze głosowania schematu zarządzania projektem CENT III.
 3. Dyskusja (cd.) nad Regulaminem Prac Komitetu Sterującego.

6 listopada 2009 r.

Program spotkania:

1. Przedstawienie przez Pana Adama Kozierkiewicza - ekspert a JASPERS wstępnych uwag dotyczących przygotowania aplikacji CENTIII do przesłania do Komisji Europejskiej. Uwagi JASPERS obejmowały kwestie:
1)  modyfikacji Studium Wykonalności CENTIII, złożonego jako załączniki do wniosku o dotację z 2008 r., zgodnie z wymaganiami KE, tj., uwypuklenia celów projektu pod kątem wymagań PO Innowacyjna Gospodarka i polityką UE w zakresie rozwoju nauki i innowacji,
2) wyraźniejszego powiązania programu badawczego BIOLCHEM z zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi w ramach projektu,
3) opracowania procedur zarządzania projektem oraz Centrum w fazie jego działalności,
4)  opracowania harmonogramu przeprowadzania przetargów na zakup sprzętu,
5) przygotowania, na podstawie uzupełnionego i poprawionego SW, Wniosku do KE o potwierdzenie wkładu UE.

22 października 2009 r.

Program spotkania:

 1. Prace nad Regulaminem Pracy Komitetu Sterującego
 2. Dyskusja nt. zasad zarządzania projektem w fazie budowy oraz po jej zakończeniu
 3. Relacja z „Kick-off meeting” z ekspertami JASPERS, które odbyło się 29 września 2009 r.
 4. Dyskusja nt. uwagami  JASPERS dot. m.in. uzupełnień i aktualizacji zapisów Studium Wykonalności  CENT III
 5. Omówienie zasad współpracy z Biurem Projektów Strukturalnych UW.

15 października 2009 r.

Program spotkania:

 1. Określenie zasad realizacji wspólnych działań Wydziału Biologii i Wydziału Chemii w ramach projektu CENT III - Biol-Chem .
  a) Decyzja o utworzeniu Komitetu Sterującego projektu,
  b)  Wybór członków Komitetu Sterującego , reprezentujących obydwa wydziały.

2. Omówienie zadań i zasad współpracy Komitetu Sterującego z Dziekanami Wydziału Biologii i
Wydziału Chemii oraz władzami UW, reprezentowanymi przez Prorektora ds. Finansowych UW
przedstawicielami Inicjatywy Wspólnotowej JASPERS  w zakresie przygotowania wniosku do Komisji
Europejskiej o potwierdzenie wkładu finansowego UE.

 

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl