Nowe metody spektroskopii NMR w badaniach strukturalnych biomolekuł

Lider zespołu: Prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
tel: +48 22 55 26 519, email: kozminchem.uw.edu.pl

Strona grupy: http://nmr.cent3.uw.edu.pl/

Kariera naukowa:

1982-87 studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
1987-94 Instytut Chemii Organicznej PAN, w tym studia doktoranckie1988-92.
1993  
Stopień doktora, promotor prof. Lech Stefaniak.
1994-96   
staż podoktorski, Organisch-chemisches Institut der Universität Zürich, grupa Prof.W. von Philipsborna (30 miesięcy).
1996  
Wydział Chemii UW.
2001 
Habilitacja z wyróżnieniem, Wydział Chemii UW.
2005  
stanowisko profesora nadzwyczajnego
2010

tytuł profesora

Wyróżnienia i nagrody:

 1. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 1993.
 2. Nagroda im. Wiktora Kemuli Wydział Chemii UW 2001
 3. Stypendium naukowe Dziekana Wydziału Chemii UW 2001/2002
 4. Stypendium naukowe PZU 2003
 5. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną habilitację 2003
 6. Stypendium naukowe Rektora UW 2004
 7. Stypendium naukowe Rektora UW 2005
 8. Nagroda naukowa II stopnia WCh UW 2008
 9. Srebrny medal za długoletnią służbę 2009

Tematyka badawcza

Nasza grupa jako jedyna w Polsce zajmuje się metodologią spektroskopii NMR w fazie ciekłej. Głównym tematem działalności badawczej Zespołu są poszukiwania nowych i efektywnych metod nowoczesnej spektroskopii NMR, oraz ich zastosowania w chemii i biochemii. Do najważniejszych należą metody pozwalające na uniknięcie ograniczeń związanych z próbkowaniem i przetwarzaniem sygnałów co jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej spektroskopii NMR, choć ma także wielkie znaczenie w innych dziedzinach nauki i techniki. Dotychczas uzyskane przez nas wstępne wyniki wykazały przydatność losowego próbkowania sygnału w dziedzinie czasu w pomiarach wysoko wymiarowych widm NMR (3-6D), z najwyższą możliwą zdolnością rozdzielczą, a ich na razie nieliczne, praktyczne zastosowania potwierdziły ich zalety. Wciąż jednak pozostało wiele do zrobienia, np. w dziedzinie widm o wysokiej dynamice amplitud sygnałów, a także zupełnie nowych zastosowaniach jak pomiary nowych więzów strukturalnych dla dużych cząsteczek.
Obecnie nasze prace w dziedzinie nowych metod pomiaru wielowymiarowych widm NMR rozwijają się w następujących kierunkach:

 • Rejestracji widm o wysokiej wymiarowości (4-6D), a także nowych metod przypisywania sygnałów odpowiednim atomom w cząsteczkach biopolimerów.
 • Zastosowanie nowych metod w badaniach białek całkowicie lub częściowo nieustrukturyzowanych (Intrinsically Disordered Proteins)
 • Opracowania metody usuwania z widm artefaktów, co pozwoli na pełną analizę widm o dużej zmienności amplitud sygnałów jak np. 3-4D heterojądrowo edytowane widma jądrowego efektu Overhausera (NOESY), które są podstawowym źródłem informacji o strukturze i dynamice cząsteczek.
 • Zastosowania metody „Compress Sensing”  do przetwarzania widm NMR
 • Rozwoju metod wykorzystującym nowe możliwości technik spektroskopii NMR opartych na losowym próbkowaniu w dziedzinie czasu umożliwiających precyzyjne i dokładne pomiary skalarnych i resztkowych dipolowych sprzężeń spinowo-spinowych z widm 3-4D.

Projekty badawcze

 • N301 071 31/2159, Opracowanie nowych metod spektroskopii NMR do badań strukturalnych białek, 2006-2009. (własny)
 • Sieć naukowa : Nowe zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii, biologii, farmacji i medycynie, 2008. (kierownik zadania w WCh UW)
 • Development and application of new multidimensional NMR spectroscopy techniques with improved resolution, Polsko-Słoweńska współpraca dwustronna, 2008-2009 (National Institut of Chemistry Ljubljana)
 • EAST-NMR, “Enhancing Access and Services To East European users towards an efficient and coordinated pan-European pool of NMR capacities to enable global collaborative research and boost technological advancements”. Combination of a Collaborative Project & Coordination and Support Action. (Proj. 228461) FP7-Infrastructure project funded by the European Commission (2009-2013).
 • Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie EAST-NMR. Decyzja nr. 1341/7PR UE/2010/7. (175 388 zł)
 • N204 137937, Trójwymiarowe widma NMR cząsteczek organicznych, 2009-2010. (promotorski)
 • New applications of randomly sampled NMR data sets with improved resolution, Polsko-Słoweńska współpraca dwustronna, 2010-2011 (National Institut of Chemistry Ljubljana)
 • Bio-NMR, “NMR for Structural Biology ", FP7 project no: 261863. FP7-Infrastructure project funded by the European Commission (2010-2014).
 • Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie Bio-NMR. Decyzja nr. 2102/7PR UE/2011/2. (378 430 zł), MNiSW
 • Projekt TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Towards new applications of NMR spectroscopy in chemical and biomolecular structural studies”, (2010-2014)
2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl