Analityczne Centrum Eksperckie (ACE)

KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ

Prof. dr hab. Ewa Bulska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa
ul. L.Pasteura 1
tel: + 48 22 822 02 11 w 222
e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl

http://www.chem.uw.edu.pl/people/EBulska/index.html

CZŁONKOWIE GRUPY BADAWCZEJ:
Dr Wojciech Jędral
Dr Agnieszka Krata
Dr Eliza Kurek
Dr Anna Ruszczyńska
Dr Barbara Wagner
Dr Marcin Wojciechowski

TEMATYKA BADAWCZA

Nasza grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, do badania procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz do badania składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i pół-produktów przemysłowych. Pomiary prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury wspomagają również badania naukowe, między innymi w zakresie procesów atomizacji, wzbudzania i jonizacji w plazmie, w zakresie badania rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni oraz w warstwach pod-powierzchniowych z dużą rozdzielczością powierzchniową, lub w zakresie charakterystyki certyfikowanych materiałów odniesienia.

Wybrane tematy badawcze realizowane przez zespół:

Analiza specjacyjna:

- Analiza specjacyjna antymonu, selenu i arsenu w obecności wybranych białek surowicy krwi;
-
Badanie specjacji i metabolizmu selenu w roślinach metodą chromatografii cieczowej połączonej ze
spektrometrią mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej;
-
Zastosowanie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas do badania specjacji rtęci;
- Opracowanie nowych procedur badania specjacji żelaza i selenu w materiałach biologicznych
wykorzystaniem spektrometrii mas;
- Badanie połączeń platyny z białkami w płynach ustrojowych metodami spektrometrii atomowej i spektrometrii
mas;
- Bioprzyswajalność selenu z probiotycznych preparatów selenowych w badaniach in vivo;
- Badanie połączeń platyny z białkami w płynach ustrojowych metodami spektrometrii atomowej i spektrometrii
mas.

Badania archeometryczne:

- Badania fizyko - chemiczne procesów degradacji celulozy pod wpływem atramentów żelazowo - galusowych w
zabytkach rękopiśmiennych;
- Nierutynowe procedury analityczne bezpośredniego oznaczania składu pierwiastkowego szkieł zabytkowych z
wykorzystaniem mikropróbkowania laserowego z detekcją ICP-MS;
- Metodyka wzorcowania LA ICP MS na przykładzie bezpośredniej analizy pierwiastkowej wykopaliskowych
obiektów kostnych;

Badania metodyczne:

- Badania fizyko-chemiczne procesów osadzania pierwiastków, tworzących lotne wodorki, na graficie;
-
Badania procesów modyfikacji grafitu metalami szlachetnymi w pomiarach absorpcji atomowej;
- Eliminacja interferencji przy oznaczaniu izotopów selenu w materiale biologicznym metodą spektrometrii mas z
jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej;
- Zastosowanie wysokorozdzielczego mikropróbkowania laserowego do badania przestrzennego rozmieszczenia
pierwiastków w próbkach archeometrycznych, biologicznych i geologicznych metodą spektrometrii mas ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej;
- Badanie procesów fizyko-chemicznych towarzyszących wprowadzaniu próbek ciekłych i stałych do plazmy
indukcyjnie sprzężonej w układzie ICP MS.

Inne:

- Detekcja śladowych ilości materii z wykorzystaniem laserów diodowych;
- Wyznaczanie izotopowego profilu steroidowego ludzi za pomocą izotopowej spektrometrii mas sprzężonej z
komorą spalania i chromatografią gazową;
- Avogadro Project: Accurate Definition of Avogadro Constant;
- European Analytical Quality Control in support of the Water Framework Directive via Water Information
System for Europe;
- PRAXIS: a portable raman X-ray instrument.

GRUPA BADAWCZA

Dr Wojciech Jędral

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 822 02 11 w. 221
adres e-mail: wjedral@chem.uw.edu.pl

Specjalność:
- pomiary elektrochemiczne
- ICP MS; LA ICP MS
- konstrukcje nowych rozwiązań aparaturowych

Dr Agnieszka Krata


Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 822 02 11 w. 306
adres e-mail: kratka@chem.uw.edu.pl

Specjalność:
- metoda rozcieńczeń izotopowych techniką ICP MS
- wysokorozdzielczy ICP MS
- badanie specjacji rtęci
- pomiary referencyjne; certyfikacja materiałów odniesienia

Dr Eliza KurekUniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 822 02 11 w. 293
adres e-mail: ekurek@chem.uw.edu.pl

Specjalność:
- badanie specjacji za pomocą HPLC ICP MS
- badanie specjacji za pomocą chromatografii żelowej z LA ICP MS
- identyfikacja związków w próbkach biologicznych
- badanie specjacji selenu i żelaza w próbkach biologicznych
- badanie żywności funkcjonalnej
- pomiary GF AAS, IPC MS, LA IPC MS

Dr Anna Ruszczyńska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 822 02 11 w. 306
adres e-mail: aruszcz@chem.uw.edu.pl

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ARuszczynska/index.html

Specjalność:
- badanie specjacji za pomocą HPLC ICP MS
- identyfikacja związków w próbkach biologicznych
- badanie specjacji selenu w próbkach biologicznych: tkanki zwierzęce, rośliny, bakterie
- badanie żywności funkcjonalnej
- pomiary GF AAS, ICP MS, LA ICP MS

Dr Barbara WagnerUniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 822 02 11 w. 306
adres e-mail: barbog@chem.uw.edu.pl

http://www.chem.uw.edu.pl/people/BWagner/index.html

Specjalność:
- badania fizykochemiczne obiektów zabytkowych
- mikropróbkowanie laserowe w układzie LA ICP MS
- badanie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni i w warstwach podpowierzchniowych (mapowanie)
- pomiary GF AAS, ICP MS, LA ICP MS

Dr Marcin WojciechowskiUniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej
02-093 Warszawa ul. L. Pasteura 1
tel. +48 22 822 02 11 w. 306
adres e-mail: mawoj@chem.uw.edu.pl

Specjalność:
- badanie interferencji w układzie pomiarowym ICP-MS
- badanie specjacji za pomocą HPLC ICP MS-
- badanie specjacji selenu w próbkach biologicznych: tkanki zwierzęce, rośliny, bakterie
- badanie specjacji cynku w tkankach roślin
- mikropróbkowanie laserowe w układzie LA ICP MS
- badanie rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni i w warstwach podpowierzchniowych (mapowanie)
- badanie profilu rozmieszczenia pierwiastków w membranach

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl