Zarządzanie projektem

Zarządzanie Centrum przebiegać będzie w dwóch etapach ze względu na róźny charakter zadań.
W fazie inwestycyjnej (budowa, wyposażanie, uruchamianie Centrum) struktura zarządzania jest inna niż w fazie operacyjnej (działalność Centrum).

Zarządzanie projektem w fazie inwestycji
zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, zarządzanie realizacją projektu spoczywa na Komitecie Sterującym (KS). Ze strony władz centralnych UW nadzór nad projektem sprawuje Prorektor ds. Rozwoju i Polityki finansowej.

Schemat zarządzania projektem w fazie inwestycji


Komitet Sterujący składa się z osób powołanych przez Dziekanów Wydziałów Biologii i Chemii. Członkowie Komitetu Sterującego odpowiadają przed organami statutowymi swoich Wydziałów. Komitet Sterujący działa w oparciu o regulamin KS, a jego pracą kieruje Przewodniczący wybierany na okres 1 roku.

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl