Staże dla absolwentów

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oferuje możliwość odbycia stażu absolwentom wydziałów biologicznych, chemicznych, ochrony środowiska w ramach programu stażów absolwenckich wpieranych przez Urzędy Pracy.

Informacje na temat stażu

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w przypadku Warszawy - Prezydenta) z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu. Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania 2 dni wolnych  za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Zainteresowany pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z programem.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Program stażu sporządzany odrębnie dla każdego stanowiska ( załącznik nr 1 ).
 2. Aktualny dokument potwierdzający formę prawną podmiotu :
  * w przypadku spółki cywilnej – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia umowy spółki cywilnej oraz zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników, NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk CEIDG pobrany ze strony internetowej CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl, http://firma.gov.pl) wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku wszystkich wspólników,
  * w przypadku spółek z o. o., spółek akcyjnych, stowarzyszeń i innych podmiotów potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON,
  *w przypadku szkół i przedszkoli, urzędów publicznych itp. – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia aktu założycielskiego lub pierwszych stron statutu, NIP, REGON.
 3. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do US i ZUS (załącznik nr 2).
 4. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności we wskazanym miejscu odbywania stażu (dotyczy przypadku, kiedy miejsce odbywania stażu nie jest w siedzibie firmy, a adres ten nie widnieje w żadnym z powyższych załączników).
 5. Uwierzytelniona kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania Organizatora. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Organizatora w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie podpisanie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, w której zostaną określone warunki jego odbywania.

Więcej ifnormacji na temat programu staży dla absolwentów: jak załatwić staż absolwencki z UP

Wniosek o staż do pobrania

Informacji na temat wolnych miejsc stazowych w CNBCh UW udziela:
Agnieszka Żórawińska
e-mali:azorawinska@cnbc.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 521

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl