Program zajęć

Wykłady

Podstawowe etapy analityczne, metody pobierania i przygotowania próbek środowiskowych.
Metody rozkładu i ekstrakcji analitów z próbek środowiskowych. Podstawowe techniki analizy instrumentalnej w zakresie oznaczania i zanieczyszczeń środowiska, ekotoksykologii, analizy ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, bezpiecznej żywności itp.

Chromatograficzne metody analityczne w monitoringu zanieczyszczeń wody, powietrza i wód.
Analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii gazowej, cienkowarstwowej, cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC, GC, TLC z MS).

Spektroskopowe metody analityczne w monitoringu środowiska.
Spektrometria cząsteczkowa (UV/Vis, IR); spektrometria atomowa emisyjna i absorbcyjna, optyczna emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie (ICP-OES); spektrometria mas (MS).

Kontrola jakości i walidacji procedur pomiarowych.
Kryteria wyboru procedury analitycznej. Dobra praktyka laboratoryjna (ang. Good Laboratory Practice - GLP). System kontroli jakości laboratoriów analitycznych - akredytacja laboratorium według normy ISO/IEC 17025.

Ćwiczenia

1. Zastosowanie metod spektralnych w analizie jakościowej i ilościowej próbek środowiskowych - przykłady zastosowań:
a) spektrofotometria UV/Vis, IR,
b) spektrometria NMR,
c) spektrometria absorbcji atomowej (ASA).

2. Chromatograficzne metody oznaczania zanieczyszczeń organicznych:
a) analiza ilościowa i jakościowa w chromatografii gazowej GC,
b) oznaczenie śladów substancji organicznych metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC do oznaczania zanieczyszczeń środowiska.

3. Techniki łączone w analizie środowiskowej:
chromatografia gazowa, cieczowa i cieknowarstwowa (GC, HPLC, TLC) z detektorem MS.

4. Podstawowy monitoring środowiska (cele, metody, analiza instrumentalna).

5. Kryteria oceny metod analitycznych i statystyczne metody oceny wyników - przykłady.

 

2010 Uniwersytet Warszawski   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
created by mtweb.pl